Вы можете получить карту САЛОКАРД одним из наиболее удобных для вас способов:


Условия участия

Просимо Вас ознайомитися з цими Умовами участі в Програмі САЛО, які є Офертой, що містять умови укладеннядоговору про надання послуг. Вчинення зазначених у цій оферті дій є підтвердженням згоди фізичної особи укластидоговір про надання послуг на умовах, у порядку та обсязі, викладених у цій оферті.

УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ «САЛО»

  1. 1.      ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ.

1.1.           Викладений нижче текст є публічною пропозицією адресованою фізичним особам Товариства з обмеженою відповідальністю «САЛОКАРД» укласти договір про надання послуг відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг вважається укладеним і набуває чинності з моменту вчинення фізичною особою дій, передбачених у цій оферті й означають беззастережне прийняття фізичною особою всіх умов цієї оферти без будь-яких вилучень або обмежень на умовах приєднання.

1.2.           Підписуючи анкету та або відсилаючи (заповнюючи) електрону анкету на сайті www.salocard.com, висловлюючи іншим чином свою згоду, що свідчить про намір фізичної особи вступити до Програми «САЛО», або приєднуючись до участі у Програмі через мережу Інтернет, або здійснюючи будь-які угоди наслідком яких є нарахування БАЛІВ за Програмою «САЛО», фізична особа підтверджуєте свою згоду з даними умовами участі в Програмі «САЛО».

1.3.           Відповідно до цих умов, будь яка дієздатна фізична особа, приєднавшись до Програми лояльності «САЛО» має право отримати певний об’єм прав за допомогою БАЛІВ на умовах визначених цими Умовами участі отримувати певні переваги, визначенні ціми Умовами участі Програмі лояльності «САЛО», при придбанні товарів (робіт, послуг) у торговельних мережах Партнерів Програми лояльності «САЛО».

 

  1. 2.       ВИЗНАЧЕННЯ:

2.1.           Адміністратор Програми САЛО, Адміністратор - є Товариство з обмеженою відповідальністю «САЛОКАРД», адреса: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 7, що володіє винятковими правами з управління і розвитку Програми та його уповноважені представники.

2.2.           САЛО — це бально-дисконтна система лояльності (надалі – Програма та/або Програма «САЛО»), що являє собою комплекс взаємопов'язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг) чи правовласника торгової марки (знаку для товарів і послуг).

2.3.           Партнер Програми - компанії (юридичні особи, приватні підприємці, самозайняті особи), придбання товарів (послуг, робіт) у яких відповідно до Умов участі є підставою для нарахування БАЛІВ на Рахунок учасника в рамках Програми «САЛО» відповідно до її умов.

2.4.           Умови участі - ці Умови участі в Програмі «САЛО».

2.5.           База даних - це інформаційний ресурс Програми, що знаходиться у Адміністратора (або однієї з уповноважених осіб Адміністратора) і містить відомості, отримані з даних про угоди учасника, анкет та інших подібних джерел інформації.

2.6.           Учасник Програми, учасник —  дієздатна фізична особа яка бере участь у Програмі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Адміністратору свої персональні дані про себе з метою участі у Програмі. Учасник може бути авторизований і неавторизований. Авторизований Учасник – це Учасник, персональні дані якого є внесенні в Процесинговий центр Програми Адміністратора, такий учасник користується усіма можливостями Програми згідно її умов. Неавторизований учасник - це учасник, особисті дані якого не внесені в Процесинговий центр Програми Адміністратора, такий учасник користується усіма можливостями вказаної Програми, окрім отримання Призів.

2.7.           Ідентифікатор Учасника Програми «САЛО» (далі - ІУПС) - ідентифікаційний засіб, що надається учаснику Адміністратором або від його імені відповідно до Умов участі, включаючи Карти, кредитні картки та інші електроні засоби ідентифікації учасника Програми, що пред'являється при здійсненні покупки товарів (послуг, робіт) у Партнера, що бере участь Програмі, у тому числі та є конклюдентною дією, що виражає згоду учасника Карти на поширення дії Програми «САЛО» відносно нього, відповідено даної угоди.

2.8.            Рахунок учасника — це особистий рахунок учасника в Процесинговому центрі Програми, на якому обліковуються всі операції з БАЛАМИ Учасника Програми. За бажанням учасників, можливе об’єднання особистих рахунків, що дасть можливість накопичувати і списувати (витрачати) БАЛИ декільком учасникам на одному основному рахунку.

2.9.           Картка «САЛО» — пластиковий або інший носій з унікальним номером (надалі –«Картка»), який служить для ідентифікації Учасника в Програмі. Картка надає можливість учаснику накопичувати БАЛИ за придбання товарів (робіт, послуг) Програми та використовувати їх для отримання Винагород. Картка є персональною і не може бути передана іншій особі, без погодження з Адміністратором.

2.10.       Локація/Перелік Локацій — це місце/перелік місць, у яких здійснюється придбання товарів (робіт, послуг) учасниками в рамках Програми «САЛО».

2.11.       Транзакція — одинична дія в межах Програми, щодо придбання товарів (робіт, послуг) та/або отримання Винагород, що передається з POS систем Партнера та реєструється в Процесинговому центрі Програми. На підставі транзакцій відбувається накопичення або списання БАЛІВ на особистому рахунку Учасника.

2.12.       БАЛ — це умовна облікова одиниця, яка визначає об'єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Програми. БАЛИ не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу.

2.13.       Винагорода , заохочувальний товар (послуга) — це певний товар (робота, послуга) та або пропорційна частина товару (послуги, робіт), який Учасник має можливість отримати відповідно до Умов участі, в Локаціях Партнерів та/або Адміністратора. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд.

2.14.       Анкета — паперовий бланк та/або електроний документ, з переліком запитань, поставлених Адміністратором, який видається Адміністратором чи його уповноваженою особою, або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на сайті Адміністратора, заповнюючи і підписуючи яку фізична особа підтверджує бажання стати Учасником Програми та дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними умовами Програми.

2.15.       Персональні дані — інформація, що відноситься до певного учасника, та яка надається ним Адміністратору при заповнені Анкети (або будь-яким іншим шляхом), та яка дозволяє ідентифікувати цього учасника як особистість

2.16.       Платіжний статус рахунку учасника – це статус рахунку учасника, що визначає можливість витрати БАЛІВ по даному рахунку.

2.17.       Авторизація - процедура надання номера рахунку і ПІН-коду або пароля, необхідна для отримання доступу до операцій по рахунку на www.salocard.com  в розділі «Персональна сторінка».

2.18.       ПІН-код - чотиризначне число, необхідне користувачеві Карти для входу на персональну сторінку та проведення операцій за рахунком на www.salocard.com в розділі «Персональна сторінка».

2.19.       Пароль - це цифробуквений код, необхідний користувачеві картки для входу на персональну сторінку та проведення операцій за рахунком на www.salocard.com в розділі «Персональна сторінка».

2.20.       Кодове слово – це слово, необхідне користувачеві картки для відновлення загубленого ПІН-коду або пароля і для здійснення операцій за рахунком через центр підтримки. Власник картки вказує кодове слово в анкеті.

2.21.       Розсилка - вид комунікації Адміністратора та/або Партнера з учасниками, що включає в себе: інформування про Програму за допомогою смс - повідомлень та/або повідомлень по електронній пошті.

3.       УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

3.1.            Вступ до Програми є безкоштовним. Особа може стати учасником, заповнивши Анкету в порядку, передбаченому цими Умовами участі чи іншим, встановленим Адміністратором, чином приєднатися до Програми «САЛО», підтвердивши тим самим свою повну і беззастережну згоду з цими Умовами участі та умовами обробки персональних даних Адміністратором та її Партнерами, а так само погоджується з отриманням інформації про Програму «САЛО» від Адміністратора і його Партнерів за допомогою будь-яких каналах комунікації. На учасника Програми САЛО поширюватиметься дія цих Умов участі з усіма змінами, що можуть вноситися Адміністратором одноособово, з моменту прийняття Адміністратором рішення про допуск особи до участі у Програмі або вчинення особою правочину, в результаті якої будуть нараховані Бали та/або надані інші привілеї (в т.ч. з використанням будь-якого з засобів Ідентифікації Учасника Програми САЛО). Пред'являючи, або іншим чином авторізуя ІУПС, учасник тим самим підтверджує свою згоду з Умовами участі у Програмі та умовами обробки його персональних даних, представляючи які, учасник гарантує їх повну достовірність.

3.2.           Умови участі Партнерів, інформація про рекламні акції, надаються на веб-сайті Програми www. salocard.com.

3.3.           Учасник зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора про зміну своєї адреси місця реєстрації, втрати, крадіжці або пошкодженні будь-якого із засобів ІУПС. Адміністратор не несе відповідальності за затримку заміни Карти (ІУПС) або за несанкціоноване використання будь-якого із засобів ІУПС. Передача карти учасником іншим особам заборонена. Учасник несе повну персональну відповідальність за всі транзакції з нарахування та списання БАЛІВ зі своєї карти до моменту повідомлення Адміністратора про те, що вона вибула з його користування / володіння.

3.4.           Карта як один із засобів Ідентифікації учасника Програми САЛО не є кредитною, платіжною або банківською картою, якщо вона не буде в спеціальному порядку визначена такою.

3.5.           Карта, як і будь-яке з засобів ІУПС, не може передаватися іншій особі без згоди на то Адміністратора. Картка є власністю Адміністратора.

3.6.           Будь-яке з засобів ІУПС дійсно протягом терміну дії Програми або до  дати припинення його дії згідно цих Умов участі.

3.7.           Якщо будь-яке з засобів ІУПС використовується в порушення цих Умов участі, воно може бути вилучено персоналом Партнером та повернуто Адміністратору.

3.8.           Сплата податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю учасника в Програмі, є відповідальністю учасника крім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

3.9.           У випадку, коли засобом ідентифікації учасника програми служить кредитна карта Партнера Програми «САЛО», то використання таких карт в якості платіжної картки регулюється спеціальними умовами, які встановлюються емітентом такої картки, що беруть участь у Програмі, а використання таких карт у Програмі регулюється цими Умовами участі.

3.10.       Партнер Програми «САЛО», при пред'явленні учасником Програми «САЛО» засобів ІУПС, може надавати учаснику не тільки бали, але й інші привілеї, включаючи але не обмежуючись: знижки, промо-продукція, привілейовані місця і т.д. Дані привілеї можуть бути не пов'язані з нарахуванням та / або списанням БАЛІВ та визначаються Партнером.

3.11.       Учасник Програми «САЛО» надає Адміністратору Програми «САЛО» право повідомляти учаснику будь-яку інформацію комерційного та/або некомерційного, інформаційного характеру про Програму та/або інформації про участь у Програмі компаніях та/або відправляти рекламно-інформаційні матеріали про третіх осіб за допомогою відправлення смс-повідомлення на номер телефону учасника та/або електронною поштою учасника, зазначених при його вступі до Програми «САЛО», а також з використанням інших засобів передачі інформації протягом усього терміну участі в Програмі.

3.12.       Учасник має право відмовитися від отримання інформації, зазначеної в п. 3.11 цих Умов участі у будь-який час шляхом направлення Адміністратору повідомлення про припинення розсилки. При цьому:

  • У разі розсилок по електронній пошті учасник може відмовитися від розсилок Програми «САЛО» і тоді буде автоматично відписаний від опціональних розсилок Програми «САЛО».
  • У разі розсилок по електронній пошті учасник, будучи підписаним на розсилки Програми «САЛО», може за вибором відмовитися / чи не відмовитися від будь-якої або обох з опціональних розсилок.
  • У разі СМС розсилок учасник може за своїм вибором відмовитися від будь-якої з розсилок, як основною так і опціональною Програмою «САЛО», при цьому залишаючись бути підписаним за своїм бажанням на будь-яку з них.

3.13.       Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

3.14.       Інформація умови Програми, про Партнерів Програми їх Локації, а також доступ до сторінки персональних даних Учасника - можна знайти на інтернет-сторінці www.salocard.com та за телефоном гарячої лініії 080 777 888 777 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

3.15.       У випадку втрати картки Учасник повинен невідкладно повідомити про це Адміністратора за телефоном 080 777 888 777 (дзвінок зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовний).

3.16.       Адміністратор має право відмовити заявнику в участі у Програмі в разі відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення.

3.17.       Всі зміни та доповнення до Правил та умов Програми офіційно публікуються на сайті www. та вступають в силу з моменту публікації.

 

4. НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

4.1.  В рамках дії Програми «САЛО» учасники накопичують Бали, які можуть бути використані у відповідності з даними Умовами участі у Локаціях Партнерів Програми.

4.2.  Накопичені БАЛИ не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

4.3.  Нарахування БАЛІВ відбувається при розрахунку за придбані товари (роботи, послуги) готівковими коштами чи банківськими платіжними картками за умови пред'явлення Картки «САЛО» або іншого засобу ІУПС перед оплатою товарів (послуг), у разі, якщо придбання учасника кваліфікується, як транзакція за Програмою в відповідності з даними Умовами участі та умовами Партнерів.

                    Для нарахування БАЛІВ Програми «САЛО» при здійсненні покупок в мережі Інтернет, необхідно здійснити перехід на сайт інтернет – магазину, включеного в партнерську мережу (повний список таких магазинів представлений на сайті: http://salocard.com/) з будь-якого з сайтів Програми «САЛО» або з тематичних e-mail розсилок проведених Програмою, ввести номер карти «САЛО» в спеціальній формі, попередньо очистивши кошик, до початку формування замовлення.

4.4.   Нарахування накопичених БАЛІВ відбувається в режимі онлайн. БАЛИ зберігаються у буфері POS систем Партнера і надсилаються до Процесингового центру раз на добу.

4.3.    Нараховані БАЛИ реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.

4.5.  Накопичені БАЛИ мають бути використані Учасником протягом 12-ти місяців з моменту накопичення, в іншому випадку вони будуть списані (видалені) з рахунку.

4.8.    БАЛИ на рахунку Учасника, визначають поточний об'єм прав Учасника на отримання Винагород, кількість БАЛІВ, що нараховуються за придбання Учасником товарів або послуг у Партнерів Програми, встановлюється Адміністратором, та Партнером, та можуть  змінюватися на їх розсуд з обов’язковим інформуванням про це Учасника у зручний спосіб. 4.7. Адміністратор Програми та Партнер визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

4.9.    Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:

  • продаж товару (роботи, послуги) або частини товру (роботи, послуги) Партнером та/або Адміністратором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за ціною встановленою Партнером у його Локації та/або на його веб-сторінці в мережі Інтернет, вартість якої дорівнює сумі списаних БАЛІВ з рахунку Учасника;
  • продаж товару (роботи, послуги) Партнером та/або Адміністратором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних БАЛІВ з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних БАЛІВ, таку різницю Учасник компенсує коштами.

4.12. БАЛИ нараховуються на Рахунок учасника тільки у разі пред'явлення учасником картки або іншого засобу ІУПС перед здісненям транзакції та фактичної сплати за придбаний товар (послуги, роботи).

4.13. Нарахування БАЛІВ відбувається відповідно до встановлених  Партнерами правилами нарахування БАЛІВ, інформація про які розміщується на веб-сайті Програми www. salocard.com, веб сайтах Партнерів та доступна в Локаціях  Партнера.

4.14. Нараховані Адміністратором Програми «САЛО» БАЛИ можуть бути використані для отримання Заохочувальних товарів, а в разі доручення Учасника Адміністратору - і товарів і послуг Партнерів, у тому числі за допомогою переуступки прав вимог. БАЛИ також можуть бути використані учасником на отримання сертифікатів, для пред'явлення Партнерам з метою надання беруть участь компанії знижок на товари, роботи або послуги. Крім іншого БАЛИ можуть бути витрачені учасником на компенсацію вартості товарів, робіт, послуг у Партнерів.

4.15.  БАЛИ нараховуються на Рахунок учасника тільки після того, як компанія – Партнер повідомила Адміністратора про умови та реквізити відповідної угоди з учасником, після отримання оплати від учасника. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які затримки, що виникли з вини Партера, або у випадку, якщо Партнер не може надати деталі угоди.

4.16. У разі невиконання фінансових зобов'язань по оплаті послуг Адміністратора Партнером, БАЛИ за відповідними транзакціях учасника не нараховуються до моменту фактичного виконання таких зобов'язань.

4.17. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням БАЛІВ на особистому рахунку, звернувшись до Адміністратора або відвідавши веб-сайт Програми.

 

4.18. У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань БАЛІВ, Адміністратор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів.

4.19. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Адміністратором.

 

5ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

5.1.  Система регулює відносини Адміністратора та Учасника Програми відповідно до умов цих Правил.

5.2.    Система є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

5.3.   Адміністратор залишає за собою право:

- володіти усіма правами на управління та зміну правил Програми;

- самостійно визначати Партнерів Програми, а також кількість та вартість БАЛІВ і Винагород;

- Адміністратор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Програми «САЛО» у випадку порушенняПравил або умов Програми або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

- Адміністратор залишає за собою право відмінити або змінити всю Систему, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Програми, набрані Учасником БАЛИ можуть бути використані протягом трьох календарних місяців після повідомлення Учасника Програми про її припинення (зупинення). Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.

5.4.   Адміністратор Програми не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Програмі.

5.5.   В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Адміністратор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

5.6.    Учасник Програми має право:

- перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання БАЛІВ;

- отримувати від Адміністратора інформацію про умови Програми, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, способами, визначеними ми цими умовами, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, телефоном, іншими засобами зв’язку.

5.8.  Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Адміністратора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних. Адміністратор не несе відповідальності за роботу пошти, Адміністраторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Адміністратор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

 

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1.   Персональні дані Учасника, які він у відповідності із п.1.3 цих Правил надає (вказує) в анкеті можуть використовуватись Адміністратором тільки в межах Програми і не можуть бути надані третім особам, якщо Учасник не надав особисту згоду на таку передачу у відповідності із п.6.2. Правил Програми.

6.2.    Підпис Учасника Програми на анкеті, яку він заповняє підтверджує те, що Учасник Програми – добровільно, безоплатно надає ТзОВ «Програми лояльності» особисту згоду на будь-яку безстрокову обробку будь-яких своїх персональних даних, вказаних в анкеті (включаючи, прізвище, ім’я та по батькові, адресу місця проживання, дату народження, номера телефону, адресу електронної пошти, рід занять, сімейний стан, дані про марку автомобіля тощо) у базі персональних даних ТзОВ «Програми лояльності» що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею) персональних даних Учасника як на території України, так і за її межами, та іншим чином збирання, безстрокове зберігання, використання та поширення своїх персональних даних відповідно до мети обробки персональних даних Учасників, визначених цими Правилами, в тому числі з метою вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних вищепереліченим цілях, наданні Учасникові без обмежень рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо діяльності або продукції ТОВ «САЛОКАРД», створення нових програм лояльності, а також згоду на надання будь-яким третім особам, включаючи іноземних суб’єктів господарювання, права обробляти свої персональні дані з зазначеною метою(відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою участі у Програми Адміністратора (ТОВ «САЛОКАРД», адреса: Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд.7). Підписанням цієї анкети, учасник також надає свою згоду на зміну визначеної цими Правилами (умовами) мети обробки персональних даних учасника, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Адміністратора та підтверджує те, що йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки персональних даних Учасників.

6.3.  У разі зміни мети обробки персональних даних Адміністратор має повідомити про це учасника, у зручний спосіб, і отримати згоду на обробку його персональних даних у відповідності зі зміненою метою.

5.4.  Термін внесення даних до Процесингу Програми становить 21 день від дати заповнення анкети

6.5.    Учасник Програми має право:

-        знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування;

-        на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

-        на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати тощо;

-        інші права передбачені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.6.  Адміністратор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, реєструвати, включати в бази даних, накопичувати, захищати, змінювати, поновлювати, видаляти використовувати персональні дані Учасників в межах п.6.2 цих Правил та Закону України «Про захист персональних даних».

6.7.  Персональні дані, зазначені Учасником Програми зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 20 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. В разі закінчення терміну зберігання персональних даних, чи відсутності необхідності у цьому - Адміністратор належним чином (письмово, електронною поштою, sms-повідомленням тощо) повідомляє про це Учасника Програми.Дані Учасника видаляються з Програми протягом 10 робочих днів з моменту закінчення строку їх зберігання.

 

 7. ІНШІ УМОВИ

7.1  Відповідальність Адміністратора у відношенні переданих в рамках Програми товарів і надаваних послуг (робіт) та надання, виконання відповідних гарантійних зобов'язань обмежені вимогами законодавства України.

7.2.  З урахуванням положень п. 7.1 відповідальність Адміністратора перед учасником за порушення цих Умов участі, обмежується претензією на нарахування або ненарахування БАЛІВ, - нарахуванням належної кількості БАЛІВ на Рахунок учасника.

7.3.  Партнери не уповноважені представляти, робити заяву або давати гарантію від імені Програми «САЛО», Адміністратор не бере на себе зобов'язань, щодо таких заяв чи гарантій.

7.4.   Повідомлення вважається зробленим від імені Адміністратора учаснику, якщо воно відправлено на поштову або електронну адресу Учасника, зазначеному в Базі даних Адміністратора та підписано уповноваженою особою Адміністратора.

7.5. Центр Підтримки учасників надає консультації за первинними зверненнями строком до одного місяця. З питань якості товару - в межах гарантійного терміну товару.

7.6.  Ця угода є безстроковою та може бути розірвана учасником шляхом направлення Адміністратору письмового повідомлення із зазначенням паспортних даних, ідентифікаційного коду та номера картки учасника Програми «САЛО» з визначенням підстав розірвання угоди, підпису особи та дати. Адреса для направлення повідомлень: 02152, м. Київ, вул. Дніпрвська набережна, буд. 7, Товариство з обмеженою відповідальністю «САЛОКАРД». Після отримання повідомлення Адміністратором, персональні дані учасника знищуються, участь у Програмі припиняється, а БАЛИ анулюються.

7.7.  Адміністратор і його Партнери зобов'язуються не розголошувати отриману від Учасника інформацію, дотримуватися режиму конфіденційності для такої інформації за виключення випадків, передбачених цими умовами участі та законодавством України.

7.8. Веб-сайт www.salocard.com (надалі сайт) доступний учаснику для використання у зв'язку з  участю в Програмі. Учасник немає права використовувати  інформацію, що міститься на сайті з метою отримання прибутку. У разі використання учасником інформації, що міститься на сайті в некомерційних цілях обов’язковою умовою такого використання є посилання на праволоділця такої інформації – ТОВ «САЛОКАРД».        Наслідком порушення цього пункту  є відповідальність учасника відповідно до діючого законодавства України та компенсуваня майнових втрат правоволодільця.